พช.หนองคาย …. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌼 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
🌼 นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท หนองคาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่ พช. อำเภอ และเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 72 คน
🌼 ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทุนชุมชนมาใช้ในการพัฒนากลุ่มให้มีความยั่งยืน

✍🏼 ธีรฉัตร เทียมทอง _รายงานจากโรงแรมพันล้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)