หนองคาย… ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562

✳️ ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

❇️นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562

❇️ในการนี้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาอนุมัติประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท เงินทุนหมุนเวียน15 โครงการ เป็นเงิน 2,649,400 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

📸 กง.สารสนเทศฯ /พช.หนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)