พช.หนองคาย เชิญชวนมอบกระเช้าปีใหม่ จากผลิตภัณฑ์ชุมชน

🌼 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.

🌼 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
🔺เวลา 10.00 น. ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

🔹ในการนี้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานในวาระงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” เพื่อกำหนดทำข้อตกลงความร่วมมือ กับส่วนราชการ/ภาคเอกชน/สมาคม/กลุ่มองค์กร/ภายในเดือน ธันวาคม 2562 นี้ และการจัดกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ จากผลิตภัณฑ์ OTOP โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและทุกอำเภอ หรือศูนย์แสดงและจำหน่าย OTOP จังหวัดหนองคาย

📸 กง.สารสนเทศฯ /พช.หนองคาย

(Visited 1 times, 1 visits today)