เจ้าหน้าที่ พช.หนองคาย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562

🌼 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562
🌼 นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวเจนจิต จิวะนนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Power BI (Business Intelligence )และการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)