พช.หนองคาย เตรียมความพร้อมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย

📌หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม อ.โพนพิสัย

📣 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย ได้แก่
🍭ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเซิม ดีเด่นระดับจังหวัด และ
🍭ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด “กลุ่มสตรีดาวเรืองบ้านหนองแอก” ต.บ้านผือ โดย
💫 ซักซ้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และจัดเตรียมสถานที่ และข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2562
♻️ทั้งนี้ ว่าที่พันตรี สุทธินันท์ พรหมศิริ พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายโรม พลภูมี พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก และร่วมจัดประชุมฯ ติดตามในครั้งนี้💫

📸กง.สารสนเทศฯ /ธีรฉัตร ภาพ/ สรัญญา รายงาน

📌หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม อ.โพนพิสัย

📣 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย ได้แก่
🍭ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเซิม ดีเด่นระดับจังหวัด และ
🍭ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด “กลุ่มสตรีดาวเรืองบ้านหนองแอก” ต.บ้านผือ โดย
💫 ซักซ้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และจัดเตรียมสถานที่ และข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2562
♻️ทั้งนี้ ว่าที่พันตรี สุทธินันท์ พรหมศิริ พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายโรม พลภูมี พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก และร่วมจัดประชุมฯ ติดตามในครั้งนี้💫

📸กง.สารสนเทศฯ /ธีรฉัตร ภาพ/ สรัญญา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)