คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2561 การจ้างก่อสร้างการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามประกาศหนองคาย ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

(20/07/2561)