คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

**ด่วนที่สุด**เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ นค 0019.3/5662 ลว.19 เม.ย 61 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน

(19/04/2561)

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ นค 0019.3/254 ลว.19 เม.ย 61 กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการปิดระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จึงขอให้อำเภอดำเนินการบันทึกและยืนยันยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ เดอืน เมษายน 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ หลังจากกรมฯปิดระบบดังกล่าว จะมีผลทำให้อำเภอไม่สามารถบันทึกยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เดอืนเมษายน 2561 ได้

(19/04/2561)

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ นค 0019.4/253 ลว.19 เม.ย 61 ด้วยจังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ “มหาดไทย”ทางวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สนง.ตำรวจแห่งชาติ คลื่นความถี่ FM 91 MHz ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมรับฟังรายการตามวันและเวลาตามผังที่แนบมาพร้อมนี้

(19/04/2561)