ประกาศ/หนังสือสั่งการ

นค 0019.2/15167 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

(10/10/2561)

ด่วนที่สุด นค 0019.1/ว 15154 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง เลื่อนการประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2561

(08/10/2561)