ประกาศ/หนังสือสั่งการ

:::ประกาศจังหวัดหนองคาย::: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70 จังหวัดหนองคาย สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

(14/06/2560)