ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ด่วนที่สุด ที่ นค 0019.3/ว 12956 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ภายใต้กิจกรรมสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง : วิถี พช. วิถีธรรม

(27/08/2561)

นค 0019.3/ว 12953 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง การสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP (ที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557 – 2561) ที่มีความพร้อมจะเข้าดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562

(24/08/2561)