ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ นค 0019.2/ว2926 ลว.17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การฝึกภาคสนามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 112 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ค่ะ

(17/02/2563)