ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ นค 0019.2/ว 1090 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(17/01/2563)