ประกาศ/หนังสือสั่งการ

นค 0019.2/12080 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

(19/08/2562)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (ศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย) บนที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนหมายเลขที่ นค 57 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 282/249 (บางส่วน) ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(13/08/2562)