ประกาศ/หนังสือสั่งการ

นค 0019.2/1009 ลว.17 ม.ค. 62 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ในวันจันทร์ ที่ 21 ม.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.พช.นค ชั้น 1

(17/01/2562)

นค 0019.3/581 ลว.14 ม.ค. 62 เรียนนายอำเภอเมืองหนองคาย,อำเภอรัตนวาปี,อำเภอศรีเชียงใหม่,อำเภอเฝ้าไร่ เรื่องการประชุมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว.

(14/01/2562)

นค 0019.2/577 ลว.14 ม.ค. 62 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค.62 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

(14/01/2562)