จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/05/2561)