ข่าวประชาสัมพันธ์

♦️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย คือ “วังบัวแดง” ภายใต้ชื่องาน “ตามรอย คืนรักษ์ อุสา-บารส”

หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 9 มกราคม 61 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำโดยนายชาตรี นรทัด ผู้ช่วยหน.กลุ่มงานฯ ติดตามสนับสนุนการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ณ สนง.พช.อ.สระใคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster