ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, 2 และตอนกลาง

หนองคาย ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ครั้งที่ 4/2561