ข่าวประชาสัมพันธ์

หนองคาย ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม cluster ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง