ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม…ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “ส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ESAN Expo 2018)

“มหกรรมการค้าชายแดน หนองคาย OTOP FAIR 2018” ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด