ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมเวทีถอดบทเรียน โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมประเมินโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน

พช.หนองคาย จัดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ภายใต้กิจกรรม สร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง : วิถี พช.วิถีธรรม