ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการตลาด ให้แก่หมู่บ้านเป้าหมาย ตามโครงการยกระดับท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสถานที่ บริการ และกิจกรรมด้านท่องเที่ยว