ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ และทบทวนค่านิยมของจังหวัด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความสามัคคี