ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์คลังปัญญา ภายใต้ โครงการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP จังหวัดหนองคาย

พจ.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่

สพจ.หนองคาย รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference การชี้แจงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ปี 2561 2. โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Conference)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนักวิชาการ สพจ.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวชุมชน)

นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านเดื่อ” หมู่ 2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย