ข่าวประชาสัมพันธ์

หนองคาย ประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการจัดทำรายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติม โครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561โครงการการท่องเที่ยวชุมชน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.นค. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด