ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมสัมมนาเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการในศูนย์ ITC ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

หนองคาย ..จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย กองทุนหมู่บ้าน ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์ของพระราชา ตามแนวทางประชารัฐ