ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เข้ารับฟังการประชุม ผ่านระบบ Conference เพื่อรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางกาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ รับฟังการประชุมชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)