จังหวัดหนองคาย..ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2563

🔆 ^^หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” ^^ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.

🔆 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2563

🔆 นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน มีนาคม 2563 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 46 โครงการ เป็นเงิน 982,403 บาท เงินทุนหมุนเวียน 11 โครงการ เป็นเงิน 1,846,520 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1

📸 กง.สารสนเทศฯ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)