พช.หนองคาย ประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562

🌼 หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
🌼 นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1
🌼 ก่อนการประชุม มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการปฏิบัติราชการครบ 25 ปี จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายชาญชัย สุวิรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองหนองคาย
2. นางอรุณวัน ดวงบุญมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองหนองคาย
3. นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.โพนพิสัย
จากนั้น ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และนักวิชาการผู้ช่วยฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังนี้
1) นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พอ.สังคม ย้ายไปเป็น พอ.โพธิ์ตาก
2) นายบุญเลิศ ป่าเขือ นว.พช.ชก. (ผช.) กง.สารสนเทศฯ จ.หนองคาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พอ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
3) นายณัฐภพ จำปา นว.พช.ชก. (ผช.) กง.ส่งเสริมฯ จ.หนองคาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พอ.สังคม จ.หนองคาย
4) น.ส.ปริยัติ รักษาทรัพย์ นว.พช.ชก. (ผช.) กง.ยุทธศาสตร์ฯ จ.มหาสารคาม แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง พอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
5) นายชาตรี นรทัด นว.พช.ชก. (ผช.) กง.ยุทธศาสตร์ฯ จ.หนองคาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จ.หนองคาย
และกรมการพัฒนาชุมชน มีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการ มารับราชการที่ จ.หนองคาย ดังนี้
1) น.ส. วนิรดา พลอาวุธ นว.พช.ปก. ย้ายมาจาก สพอ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มาที่ สพอ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
2) น.ส.เดือนเพ็ญ พันนารัตน์ นว.พช.ปก. ย้ายมาจาก สพอ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ มาที่ สพอ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
3) นายอดิศักดิ์ ลักษณะสี นว.พช.ปก. ย้ายมาจาก สพอ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา มาที่ สพอ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
และย้ายข้าราชการใน จ.หนองคายไปที่ สพอ.เมืองอุดรธานี คือ นางปรีญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์ชนินทร (สพอ.โพธิ์ตาก)

✍🏼 ธีรฉัตร เทียมทอง-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)