หนองคาย…จัด การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2562

🔆 ^^หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” ^^ วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.00 น.

🔆 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2562

🔆 นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งร่วมพิจารณาอนุมัติโครงประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 47,700 บาท เงินทุนหมุนเวียน 10 โครงการ เป็นเงิน 1,850,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1

📸 กง.สารสนเทศฯ / สรัญญา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)