หนองคาย…ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2562

🎗 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

🎗 นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ อกส.จ.หนองคาย

🎗 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน กันยายน 2562 และร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 101,190 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

📸 กง.สารสรเทศฯ /รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)