พช.หนองคาย ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกลประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

🌼^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
🌼 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายภควัตร คำพวง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกลประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินการโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
✍🏼 กง.สารสนเทศรายงาน – รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)