คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดหนองคาย เยี่ยมยามถามข่าว กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่

🌼^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 9 กันยายน 2562
🌼 จังหวัดหนองคาย โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาสังคม ได้ลงพืันที่ ติดตามกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามให้คำแนะนำ และเยี่ยมผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ
✍🏼 กง.สารสนเทศรายงาน – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)