พช.หนองคาย จัดงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนเสริม “จังหวัดหนองคาย เมืองน่าอยู่” ประจำปี 2562

🌼 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
🌼 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนเสริม “จังหวัดหนองคาย เมืองน่าอยู่” ประจำปี 2562
🌼 นางสุภา นันทะมีชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์คนพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ให้เก่ง ดี มีอุดมการณ์ และมีความสุข
🌼 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี และองค์กรสตรีจังหวัดหนองคาย จึงได้ส่งเสริมให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สตรีและคนจังหวัดหนองคาย และสนับสนุนให้จังหวัดหนองคาย พัฒนาจังหวัดหนองคายให้เป็นเมืองน่าอยู่
🌼 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้และเข้าใจ ในแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคม, เพื่อเป็นการประกาศวาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย เพื่อให้จังหวัดหนองคายให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน ผู้นำเครือข่ายชุมชน และประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรงานพัฒนาชุมชนดีเด่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)