หนองคาย … ประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามโครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ

🔺 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค ^^ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
🔺นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย หมอบหมายให้ นายภควัตร คำพวง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามโครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 ราย จาก 63 กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

📸 ธีรฉัตร…กง.สารสนเทศฯ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)