พช.หนองคาย ระชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

📌หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
📣 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นปรธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 หน่วยงาน ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1

📸 อรทิวา-ถ่ายภาพ // ธีรฉัตร – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)