ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส แก่บุคลากร พช. หนองคาย

🌼^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30 น.
🌼 นายชาคริต ถิระสาโรช ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยทีมงานบริษัท UIH จำกัด และบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด จัดการประชุมให้ความรู้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ของกรมการพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
🌼 ในการนี้ นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศฯ นำโดยนางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ อำนวยความสะดวกแก่คณะวิทยากร
✍🏼 กง.สารสนเทศฯ/ ธีรฉัตร เทียมทอง รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)