พช.หนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562

🔶 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น.
🔶 ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายภควัตร คำพวง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไข โดยมีนางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)