พช.หนองคาย สนับสนุนการดำเนินงาน พช.อำเภอ ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall)

♦️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
♦️ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย โดยดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการจังหวัด ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและภารกิจสำคัญผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall)
♦️ โดยมีนางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หน.กง.สารสนเทศฯ และทีมงาน บริหารจัดการระบบ Sessioncall ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พช.อำเภอ รับทราบแนวทาง พร้อมขับเคลื่อนงานพช. สร้างความสุขแก่ประชาชน อย่างมั่นคง ยั่งยืน
✍🏼นายธีรฉัตร เทียมทอง กง.สารสนเทศรายงาน – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)