พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

♦️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
🔷นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหนองคาย เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กระทำสัตย์ ปฏิญาณตน จะยอมตายเพื่อรักษาแผ่นดิน , จะอยู่ในศีลธรรมของศาสนา , จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ , จะไม่ข่มเหงรังแกประชาชนผู้สุจริต ,จะอยู่ในระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ได้มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บังคับบัญชากองร้อยอาสารักษาดินแดน ระดับอำเภอ มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่สมาชิก อส. รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดหนองคาย จากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
🔷สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิก อส.จังหวัดหนองคายได้ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประชาชน เช่น การรักษาความสงบตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ,การรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน , การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบสังคม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การพัฒนาชนบท การช่วยเหลือประชาชน และกิจการสาธารณกุศลจังหวัดหนองคาย.
🔷 ในการนี้ นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ฯ ในครั้งนี้ด้วย
✍🏼เป็นหนึ่ง ศาลางาม _นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)