พช.หนองคาย ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

♦️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 น.
🔷นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
🔷โดยมีนายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมอบแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้ มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมวานาเวลเนส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
✍🏼 กง.สารสนเทศฯ/สรัญญา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)