วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ รับฟังการประชุมชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

🔶^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.

🔶นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาตรี นรทัด ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ รับฟังการประชุมชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ ห้องประชุม สพจ.หนองคาย ศาลากลางฯชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)