เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายไพโรจน์ โสภาพร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดหนองคายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ นค 0019.4/ว 110 ลว. 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง เชิญชวนยื่นความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิคภัณฑ์OTOPจังหวัดหนองคาย(ศูนย์จำหน่ายสินค้าลุ่มน้ำโขงและบริการการท่องเที่ยว)บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค 57 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน น.ส.ล. เลขที่ 282/249(บางส่วน)ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562)

งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

**ด่วนที่สุด**เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ นค 0019.3/5662 ลว.19 เม.ย 61 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน