เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดหนองคายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

นค 0019.4/ ว 12201 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

นค 0019.3/ว 12196 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี