เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดหนองคายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

นค 0019.2/1009 ลว.17 ม.ค. 62 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ในวันจันทร์ ที่ 21 ม.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.พช.นค ชั้น 1

นค 0019.3/581 ลว.14 ม.ค. 62 เรียนนายอำเภอเมืองหนองคาย,อำเภอรัตนวาปี,อำเภอศรีเชียงใหม่,อำเภอเฝ้าไร่ เรื่องการประชุมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว.

จัดซื้อจัดจ้าง